กิจกรรม วันแม่ ปีการศึกษา 2558

กิจกรรม วันแม่  ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนราชานุชิต  ได้จัดกิจกรรม  “วันแม่”     ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม  2558  

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

  1.  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ
  2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ด้านคุณธรรม (ความกตัญญูกตเวที) กับนักเรียน
  3. เพื่อประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน
  4. เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และครู ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน