กิจกรรม ทัศนศึกษา (นอกสถานที่) ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

กิจกรรม ทัศนศึกษา (นอกสถานที่)  ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  ปีการศึกษา 2558

วันที่ 17 กันยายน 2558  คณะครู นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมปฏิบัติกิจกรรม  “ขยะแปลงร่าง 2” ให้นักเรียนตระหนัก และเห็นความสำคัญของการนำความรู้เรื่องการรีไซเคิล เพื่อนำขยะกลับมาใช้ให้มีประโยชน์