กิจกรรมส่งเสริมทักษะการทำโครงงาน

กิจกรรมส่งเสริมทักษะการทำโครงงาน

โรงเรียนราชานุชิต จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการทำโครงงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมตามความถนัด และความสนใจของนักเรียน มุ่งเน้นการเติมเต็มความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ตรง เพื่อค้นพบความถนัด ความสนใจของตนเอง

กิจกรรมโครงงาน ช่วยทำให้นักเรียนร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมแก้ปัญหา อย่างเป็นขั้นตอน