บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ระหว่าง

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ปฎิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

กับ

โรงเรียนราชานุชิต