โครงสร้างผู้บริหารโรงเรียนราชานุชิต

11874567_1015905655108040_980016486_o

นายราชวิกรม  อาทิตย  เจริญรัชต์ภาคย์

ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนราชานุชิต

11847584_1015905651774707_917646055_o

นางวราภรณ์  เจริญรัชต์ภาคย์

ผู้จัดการโรงเรียนราชานุชิต

นางนภัสวรรณ  ทัศนาญชลี

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุชิต