ข้อมูลโรงเรียนราชานุชิต

1.สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

            1.1ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนราชานุชิต ตั้งอยู่เลขที่ 68 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
มีนายราชวิกรม อาทิตย   เจริญรัชต์ภาคย์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางวราภรณ์ เจริญรัชต์ภาคย์  เป็นผู้จัดการ และนางอรพินท์ มนัสพงษ์ เป็นผู้อำนวยการ

 

1.2 ปรัชญาและ คำขวัญ

 

            ปรัชญา      :    ความรู้มีรากฐานมาจากจิตสำนึก

            คำขวัญ      :   มีคุณธรรม กตัญญู รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

 

 logo03-05-2558---1

 

       

  สัญลักษณ์  

ขอบวงกลม        :  หมายถึง     ขอบข่ายของสรรพสิ่งทั้งปวง รวมถึง คุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม

ราก                    :  หมายถึง     เปรียบเสมือนจิตสำนึกที่มองไม่เห็น อันเป็นพื้นฐานของความสำเร็จ

ลำต้น                 :  หมายถึง     เอกบุคคล

ใบ ดอกและผล  :  หมายถึง    การกระทำและ ความสำเร็จของบุคคล

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน      ต้นพิกุล   

สีประจำโรงเรียน เขียว หลือง

สีเขียว     หมายถึง แสงสว่าง

สีเหลือง  หมายถึง ชีวิต

 

 1.วิสัยทัศน์ (VISSION)

พัฒนาเชาว์ปัญญา คุณธรรม และศักยภาพเต็มที่ของจิต ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม (คิดดี เรียนดี มีวินัย ประสบความสำเร็จ ก้าวหน้า) รักษ์ความเป็นไทย ก้าวไกลอยู่ในสังคมของพลโลกอย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความดีงาม

2. พันธกิจ

 1. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก(World Citizen) รู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ความเป็นสากล สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร 2  ภาษา ขึ้นไป เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
 2. เสริมสร้างนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ วินัย มีกิริยามารยาทที่งดงาม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน เห็นคุณค่า สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย
 3. พัฒนาผู้เรียนให้รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลยาเสพติด และมีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี กีฬา
 4. สร้างความตระหนักให้นักเรียนศรัทธา และยึดมั่นในระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ
 6. สร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีกับชุมชน องค์กรภายในประเทศ และนานาชาติ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 7. จัดระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา

 

3.เป้าหมาย

 1. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เทียบเคียงมาตรฐานสากล
 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ถูกต้องและมีความเป็นไทย โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่โรงเรียนกำหนด
 3. นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทย ด้านการพูด อ่าน และเขียนสื่อความ ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
 4. นักเรียนมีทักษะในการคิกสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ ปฏิบัติและนำเสนอโครงงานอย่างเป็นระบบ
 5. นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยต้นเอง จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
 6. พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ
 7. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา
 8. ระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

 

4.เอกลักษณ์ /อัตลักษณ์

4.1  เอกลักษณ์   

โรงเรียนปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียน อ่อนน้อม รู้จักกาลเทศะ

4.2  อัตลักษณ์

สมาธิดี มีน้ำใจ ไหว้สวยงาม วาจาสุภาพ