โรงเรียนราชานุชิต   เสริมการเรียนรู้ โดย โปรแกรม “ปรมัตถ์สมาธิ”

การพัฒนาความฉลาดของเด็ก เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเป็นคนประสบความสำเร็จ เป็นคนดี และมีความสุขนั้นควรให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาความฉลาดทางเชาว์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ควบคู่กันไป การส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการจัดการกับอารมณ์ ความเครียดต่างๆ มีทักษะในการช่วยเหลือตัวเอง แก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง และมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น จะทำให้การพัฒนาความฉลาดนั้นสมบูรณ์และประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

นั่นคือเป้าหมายของการจัดการศึกษาที่ต้องการให้เด็กมีศักยภาพที่พึงประสงค์ดังกล่าวข้างต้น  จึงได้ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลาย

โรงเรียนราชานุชิต ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็น คนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเป็นสุข จึงได้เสริมการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม “ปรมัตถ์สมาธิ” (Trancendental Meditation Program)  เพื่อพัฒนาศักยภาพเต็มที่ของจิต สร้างเสริมเชาว์ปัญญา สุขภาพที่สมบูรณ์ พฤติกรรมอันดีงาม และสันติสุข

“ปรมัตถ์สมาธิ” Trancendental Meditation Program (T.M.)  เป็นเทคนิคการฝึกจิตอย่างง่าย ๆ เป็นธรรมชาติ ไม่ต้องใช้ความพยายาม การบังคับ หรือการเพ่งใด ๆ เป็นเทคนิคที่มีมานานแล้วและเคยมีการปฏิบัติอย่างแพร่หลาย รวมทั้งในสมัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และมีผลการวิจัย ทางวิทยาศาสตร์ยืนยันถึงผลของการปฏิบัติ “ปรมัตถ์สมาธิ” จากสถาบันวิจัยอิสระ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก

โรงเรียนราชานุชิต ได้จัดหาครูทางด้านการฝึก “ปรมัตถ์สมาธิ” โดยตรง มีการเรียนรู้เป็นขั้นตอน จนถึงการฝึกปฏิบัติที่ถูกต้อง

  • นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่อายุไม่ถึง 10  ปี  ฝึกปฏิบัติโดยวิธีง่าย ๆ ที่เด็กสามารถทำได้

 

  • สำหรับนักเรียนที่อายุเกิน 10  ปี  ฝึกปฏิบัติโดยการนั่งสมาธิ

ช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน  10  นาที                            ช่วงบ่ายก่อนกลับบ้าน  10  นาที

20150911_080451                 20150908_080412

 

 

 

 

 

 

ผลการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ปรากฏว่า

ด้านการศึกษา : เพิ่มความสามารถทางการเรียน พัฒนาความสามารถในการเข้าใจอย่างรวดเร็วและลึกซึ้ง เพิ่มความเป็นระเบียบในการทำงานของสมอง พัฒนาบุคลิกภาพ

 

 

โรงเรียนราชานุชิต   การฝึกปฏิบัติ โปรแกรม “ปรมัตถ์สมาธิ” (T.M.) 

 

 

***    เพิ่มความสามารถทางการเรียน พัฒนาความสามารถในการเข้าใจอย่างรวดเร็วและลึกซึ้ง

***    เพิ่มความเป็นระเบียบในการทำงานของสมอง พัฒนาบุคลิกภาพ